Mali Hizmetler Müdürlüğü

Ahmet ÖZMEN

Ahmet ÖZMEN

Tel:

Faks:

E-Mail: malihizmetler@karabuk.bel.tr

Özgeçmiş:

Mali Hizmetler Müdürlüğü Su Tarifeler Yönetmeliği

Mali Hizmetler Müdürlüğü Kamuya Açık Alanlarda İlan, Reklam ve Tabela Yönetmeliği

Mali Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş teşkilatlanma ve görevleri aşağıdaki gibidir.
a) Kuruluşu: Mali Hizmetler Müdürlüğü Muhasabe, Satınalma, Tahakkuk, Tahsilat, İcra, Su İşleri ve bu birimlere bağlı servislerde  çalışan Memur ve İşçi personellerden oluşur.
b) Görevleri: Mali Hizmetler Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki gibidir.

 1. Belediyenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 3. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 4. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 5. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.
 6. Belediyenin muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 7. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak Belediyenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 8. Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.
 9. Belediyenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 10. Belediyenin diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 11. Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 12. Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.
 13. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
 14. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmaktır.

Muhasabe:

 1. Belediyemizde çalışan işçi, memur, sözleşmeli personel, seçilmiş Başkan, Başkan Yardımcısı, Encümen, Meclis, Komisyon Üyeleri, Stajyer Öğrenciler, Asker Ailelerinin aylık ücret, ödenek, huzur hakkı, ödemelerinin tahakuk ettirilmesi ve ödenmesi.
 2. Ayni ve nakdi sosyal yardım, ikramiye vb. ödemelerin tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesi.
 3. Belediyemiz tüm gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesiyle 5018 Sayılı Kanun hükümlerine göre defter ve belgelerin tutulması.
 4. Bütçenin hazırlanması, bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabı cetvellerinin düzenlenmesi.
 5. Harcama birimlerince Belediyemize alınan mal, hizmet, yapım, danışmanlık hizmet bedellerinin ödeme emrine bağlanması ve ödenmesi.
 6. Muhtasar Beyannamesi, KDV Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamelerinin düzenlenmesi ve ödenmesi.
 7. Say 2000'i hesaplarının üçer aylık dönemlerde çıkartılarak bildirilmesi.
 8. Yıllık gider bütçesini hazırlamak ve bütçede yer alan ödeneklerle ilgili harcamaların kanun ve yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını sağlamak ve mali kontrolünü yapmak.
 9. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre yıl sonunda geçici mizanın ardından dönem sonu işlemleri yaparak kesin mizanı düzenlemek ve tüm hesapların kapatılmasıyla muhasebe dönemini kapatarak kesin mizana göre bilançoyu düzenlemek.
 10. Bilançodaki hesaplara göre açılış kaydı yaparak yeni mali dönemi başlatmak.
 11. Yönetim dönemi hesabı ile kesin hesabı hazırlayarak belediye üst yönetimine, Belediye Meclisine ve Sayıştay Başkanlığı’na sunmak.
 12. Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

Satınalma:

 1. Harcama birimlerinin 4734 Sayılı Yasanın 22/d maddesine göre talep ettikleri mal, hizmet, yapım, danışmanlık taleplerinin piyasa araştırmasının yapılması, temini, kayıtlarının tutulması, demirbaş olanlarının kayıtlarının tutulmak.
 2. 4734 Sayılı Yasanın 22/a-b maddelerine göre yapılan taleplerin değerlendirilmesi, iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmek.
 3. Belediyemizin tüm birimlerinin ihtiyacı olan ihalelerinin yapılması, sonuçlandırılmak.

Tahakkuk:

 1. Emlak, Çevre temizlik, ilan reklâm vergisi bildirimlerinin kabulü, tahakkuka bağlanması.
 2. İlan reklâm, eğlence, haberleşme, elektrik su ve havagazı, yangın sigorta vergisi, çevre temizlik vergisinin tahakkuka bağlanması.
 3. Tatil günleri çalışma ruhsat harcı, kaynak suları harcı, tellallık, hayvan kesim ve muayene, denetleme, ölçü, tartı, muayene, bina inşaat harcı ve harcamalara katılma paylarının tahakkuka bağlanması.
 4. Ücretler ve Kiraların 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre Belediye Meclisinin tespit ettiği gelir tarifesine göre uygulanması.
 5. Belediye Meclisince belirlenen ve ihale sonucu oluşan kira bedellerinin takibinin yapılması, Belediyemize ait gayrimenkullerin kiralama işlemleri ile satış işlemlerinin takibinin yapılması.
 6. Bu işlemler 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Kanununa göre uygulama yapılmakta olup, kira ve diğer alacaklar takibe düştüğünde Belediye Avukatına bildirilmesi.
 7. Valilik Makamınca gönderilen 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ve 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanunlara istinaden gayrimenkul araştırması istenen kişilerin gayrimenkullerini araştırmak.
 8. Tapu dairelerine gayrimenkullerle ilgili rayiç değeri bildirmek.
 9. Tapu dairelerine gayrimenkullerle ilgili rayiç değeri bildirmek.
 10. Mükelleflerin gayrimenkul bildirimleri ile ilgili yerinde tespit yaparak yoklama fişi düzenlemek.
 11. Emlak, ÇTV den borçlu mükellefleri tespit ederek Belediye icra servisine bildirmek.
 12. Belediyemizin Posta Çeki hesabına yatırılan, şehir içi ve şehir dışındaki mükelleflerimizin vergi ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilâtlarını yapmak.
 13. Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.

Tahsilat:

 1. Belediye gelirlerinin tahsili yapılmakta olup, dört ana kalemden oluşmaktadır. Vergi, harç, ücretler ve kiraların tahsilâtının yapılması ve tahsilâtı yapılmayan gelirlerin takibinin yapılması.

İcra:

 1. 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununa istinaden tahsilât servisince dosyalar üzerinde takip, tahsil ve icra işlemlerinin yapılması,

Su İşleri:

 1. Her iki ayda bir tüm mahallelerde su aboneleri endekslerinin okunması ve tahakkuka bağlanması.
 2. Ticarethane ve Haddehane abonelerinin aylık endeksinin okunması ve tahakkuka bağlanması.
 3. Abone kayıt çıkış işlemlerinin yapılması,  Ayrıca tahsilât servisince verilen borçlular listesinde belirtilen abonelerin suları kesilerek tahsilâtının sağlanması.
 4. Su sayaç ve şikâyetli olan su sayaçlarının Ticaret ve Sanayi İl Müdürlüğü ile koordineye geçilerek su sayaçlarını kontrolünün sağlanması.
 5. Abone sicil ve Kayıtlarının tutulması.

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR