Gizlilik ve Çerez Politikası

Gizlilik ve Çerez Politikası

Kurumumuz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına önem vermekte, planlama ve hizmetlerde Kanuna uygun hareket etmektedir. Bu konunun en önemli tarafını; Vatandaşlarımızın, Çalışanlarımızın, Çalışan Adaylarımızın, Ziyaretçilerimizin, İş birliği içinde olduğumuz Kurumların ve Üçüncü Kişilerin kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması oluşturmaktadır. Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Kurumumuz tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Sizlere başta www.karabuk.bel.tr ("Web Siteleri") olmak üzere Kurumumuzun hizmet verdiği tüm Web Siteleri ve mobil uygulamalarda, ilgili kişi bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, değiştirilmesi, iletişimler ve sair hususlarda bu politikaya ve Kurumumuza ait Kişisel Verilerin İşlemesi ve Korunması Politikasına tabi olacağınızı hatırlatmak isteriz.

Onayınız

Kurumumuza ait Web Sitelerini ve mobil uygulamaları kullanarak ya da kişisel verilerinizi ileterek, bu politikada ve yürürlükteki tüm yasalarda belirtilen hususlara uygun olarak kişisel verilerinizin toplanmasına, kullanılmasına, işlenmesine ONAY vermektesiniz.

İŞLENEN VERİLER

Aşağıda Kurumumuz tarafından işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, bu politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgileri (Ad, Soyad, TC No, Doğum Yeri/Tarihi, Eğitim Durumu, Fotoğraf, Cinsiyet, Meslek, Medeni Durum vb.),
 • İletişim Bilgisi (E-posta, Cep Telefonu, Adres vb.),
 • Vatandaş Bağlantı Bilgisi (IP Adresi).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel Verileriniz; aşağıdaki amaçlarla Kurumumuz tarafından işlenebilir;

 • Bağlı bulunduğumuz kanun ve ilgili mevzuatlar kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak,
 • Belediyecilik hizmetlerimizi geliştirmek,
 • Elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek,
 • Web Siteleri ve mobil uygulamaları üzerinde yapılan iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirleyerek ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak.

KİŞİSEL VERİLERİN PAYLAŞILMASI

Kurumumuz nezdinde bulunan Kişisel Veriler bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, bağlı bulunan kanunlar kapsamında veya Karabük Belediyesi Meclisinden onay alınmak suretiyle üniversiteler, kamu kurumları ve belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilmektedir.

İLGİLİ KİŞİ TALEP YÖNETİMİ

Kişisel Veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini www.karabuk.bel.tr, halklailiskiler.karabuk.bel.tr kurumsal web sitelerimizden başvurduğu takdirde; talepler, Kurumumuz tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır.

Veri sahibi, herhangi bir kişisel verisinin Kurum tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde site veya mobil uygulamaların işleyişinden tam olarak faydalanamayacağını kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kurumumuz Kişisel Verileri bağlı bulunduğu kanun ve mevzuatlarda belirtilen süreler boyunca saklamaktadır.

Kişisel Verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmiş ise; Kişisel Veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kurumumuz, Kanuna uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu tedbirler aşağıda belirtilmiştir;

Teknik Tedbirler

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Kişisel Verilerin toplandığı uygulamalar, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.
 • Kişisel Verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.
 • Kişisel Verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
 • Kişisel Verilerin tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, Kişisel Verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimlerin iz kayıtları tutularak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere iletilmektedir.

İdari Tedbirler

 • Çalışanlar, Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • Kurumun yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm birimlerin özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili birimlerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
 • Çalışanlar, Kişisel Verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.
 • Kurum tarafından Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere ek olarak; Kişisel Verilerin aktarıldığı kişilerin, Kişisel Verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin gizlilik sözleşmesi imzalanmaktadır.

ÇEREZ NEDİR VE HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIR?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Siteleri gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitelerini tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitelerini etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitelerinde ve üçüncü kişilerin Web Sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

ÇEREZLERİN KULLANILMASININ TEMEL AMAÇLARI NELERDİR

 • Web Sitelerinin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 • Belediye’nin sizin Web Sitelerini tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • Belediye’nin, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'ten kaynaklananlar başta olmak üzere, kanuni ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için IP adresiniz gibi kişisel verilerinize ihtiyaç duyması.

ÇEREZLERLE HANGİ TÜR VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak Web Sitelerine eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler, eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitelerinde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

HANGİ TÜR ÇEREZLERİ HANGİ ŞEKİLLERDE KULLANIYORUZ

Web Sitelerinde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitelerinin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleridir.

KULLANIM BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ

Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler: Bu çerezler, Web Sitelerinin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Siteleri çalışamayacaktır.

İşlev Çerezleri: Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Siteleri üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir.

Analiz/Performans Çerezleri: Bu çerezler, Web Sitelerinin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitelerini geliştirebilmemizi sağlamaktadır.

SAKLANDIĞI SÜRE BAKIMINDAN ÇEREZ TÜRLERİ

Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies): Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.

Oturum Çerezleri (Session Cookies): Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitelerinde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır. Bu çerezler, ziyaret ettiğiniz web sayfalarını ve siteleri hatırlayabilir ve başta kullanıcı cihazının IP adresi olmak üzere kişisel verileri toplayabilir. Web Siteleri; Facebook gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayan sosyal eklentilerden faydalanmaktadır. Web Sitelerini ziyaret ettiğinizde ve bu eklentileri kullandığınızda, Web Siteleri doğrudan seçilen sosyal ağın sunucusuna bağlanır. Ardından, eklentinin sunduğu içerik doğrudan sosyal ağlardan web tarayıcınıza iletilir ve ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine eklenir. Böylelikle ilgili sosyal ağ size ait verilere ulaşarak işleyebilir ve ilgili sosyal ağdaki hesabınıza ait verilerle birleştirebilir. Lütfen sosyal ağların eklentiler aracılığıyla işlediği verilerin kapsamı üzerinde herhangi bir etkimiz ve kontrolümüz olmadığını unutmayın. Sosyal ağların kişisel verilerinizi hangi amaçla, hangi yöntemlerle ve hangi süreyle işleyeceğine ilişkin daha fazla bilgi almak için lütfen ilgili sosyal ağlar tarafından yayınlanan kişisel verilerin işlenmesi politikalarını dikkatlice inceleyin.

Web sitemizde aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır.

Çerezin Adı Kullanım Amacı Kullanım Süresi
Google Analytics Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin Web Sitesini nasıl kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanır. Bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dahil) Google'a aktarılarak Google tarafından ABD'deki sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Belediye için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinizi Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil) şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://support.google.com/analytics/.
 • Kalıcı Çerezler
 • Oturum Çerezleri

 

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR