Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Ersin ÖZMEN

Ersin ÖZMEN

Müdür V.

Tel:

Faks:

E-Mail: kultur@karabuk.bel.tr

Özgeçmiş:

 

KÜLTÜR VE SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BÖLÜM 1

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

MADDE 1- Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün temel işleri, belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak belde toplumu ve belde yönetimi arasında sağlıklı bir iletişim ve diyalog kurulmasına yardımcı olmak ve işlevin özü belediye çalışmalarıyla ilgili olarak belde halkına bilgiler aktarmak ve belde halkının, belde ve belediye çalışmalarına ilişkin düşünce ve yakınmalarına yanıt vermek, amacın gerçekleşmesi için kitle iletişim araçlarından önemli ölçüde yararlanmaktır.

KAPSAM

MADDE 2- Bu yönetmelik Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları ile kuruluş esaslarına, çalışma yöntem ve ilkelerini düzenler.

DAYANAK

MADDE 3- Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 14.maddesinin a-b bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Kanunda belirtilen görev, yetki ve sorumluluk ilkesine dayanılarak bu yönetmelik hazırlanmış olup, belediye başkanına ya da başkanın görevlendireceği başkan yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

KURULUŞ

MADDE 4- Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü: Müdür, müdürlük bünyesinde çalışan memur ve işçi personellerden oluşur.

GÖREVLERİ

MADDE 5- Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün görevleri aşağıdaki gibidir.

a) Belediye Başkanının sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.

b) Müdürlük tarafından yapılan her türlü organizasyonun planlamasını uygulanmasını sağlar.

c) Belediye Başkanlığı tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlarla ilgili mevzuata uygun olarak belirleyip başkanlık onayına sunar, onaylanmış seçenekleri ilgili birimlerle koordine ederek uygular, veri tabanı ve ihtiyaç tablosunu düzenler.

d) Müdürlüğün faaliyetleri için gerekli olabilecek, ortam araç, gereç ve teknolojiyi belirler.

e) Belediye sorumluluğunda bulunan tarihsel ve kültürel kalıpların korunup geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgili yayın faaliyetlerini yürütür.

f) Yöre halkına geleneksel ve evrensel müziğin çeşitli türlerini ve açık kapalı mekanlarda sunarak kent halkının kaynaşmasını toplumsal moralin yükseltilmesini ve ortak bir kent kültürünün oluşmasını sağlar.

g) Halk müzeleri yaptırıp işletilmesi konusunda ilgili makamlarla işbirliğine gider

h) Halkın istifadesine sunulacak halk kütüphaneleri ve okuma salonları ile bilim ve sanat merkezleri açar.

i) Kültür merkezleri ve hizmet binalarında 1) Konferanslar 2) Paneller 3) Açık oturumlar 4) Seminerler 5) Sergiler 6) Defileler 7) Mültivizyon ve dia gösterileri 8) Sanatsal, Kültürel ve Bilimsel Faaliyetler 9) Çeşitli konser ve gösteriler 10) Halk müziği ve halk oyunları kursları 11) Türk Sanat Müziği kursları 12) Çeşitli kampanya ve törenler düzenler.

j) Festivaller, resmi bayram kutlamaları, topluma mal olmuş kişiler için anma törenleri önemli gün ve haftalara ait etkinlikler düzenler.

k) İhtiyaç duyulması halinde, yöre halkının ve diğer kuruluşların kişisel ve amatör çalışmalarına sergi, gösteri, panel, konferans, seminer ve çeşitli konulardaki toplantılarına mekan bulmalarına yardımcı olur. Bu tip organizasyonları profesyonel kişiler ve kurumlarla birlikte gerçekleştirir, kitlelere duyurulmasını sağlar.

l) Belediye kanununun 76. maddesinde yer alan hususlarda kurum içi ilgili birim ve müdürlüklerle ortak çalışmalar yapar, etkinlikler düzenler. Belediyenin bütünsel hizmet ve sosyal belediyecilik anlayışının gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkı verir.

m) Vatandaşı yönlendirme bilgilendirme ve ortak çalışmaya teşvik etme anlayışı ile görev yapar.

n) Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlar.

o) Amir memur ilişkisi içerisinde çalışılarak üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

p) Diğer birimlerle işbirliği yapar.

q) Diğer belediye birimleri ile işbirliği çerçevesinde sportif faaliyetler düzenler.

r) Tarih ve doğal güzellikler ile bilinen yerlere müze ve buna benzer kuruluşlara ziyaret programları düzenler.

s) Bütün bu hizmetlerin yapılması için lazım olan personel istihdamı araç gereç ve malzeme ihtiyacı ve nakdi yardımlar için ilgili makamları haberdar ederek gereken kaynak oluşumunu sağlar.

t) Misafirhane, lokal ve diğer sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütür.

u) İlgili birimlerle işbirliği çerçevesinde festivaller, konserler sosyal kültürel sanatsal etkinlikler resmi bayram kutlamaları törenleri düzenlemek

v) Diğer kurum ve kuruluşların ilgili çalışmalarını izlemek ve gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak.

w) Resmi özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmak.

x) Başkanlık makamının vereceği diğer emirleri yerine getirmek.

MADDE 6- a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Servis personeli arasında görev bölümü yapmak izin hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan personelin yerine bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

c) Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek, müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle işbirliği kurmak.

d) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek, çalışmaları değerlendirmek.

e) Müdürlüğün kuruluşu ve yaptığı görevler ile ilgili ileriye dönük hedefler göstermek.

f) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek çeşitli konulara ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak.

g) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden belediye başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

h) Birim personelinin işe devam ve devamsızlığını kontrol etmek.

BÖLÜM 2

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

HÜKÜM BULUNMAYAN HUSUSLAR

MADDE 7- Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 657  Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun hükümleri ile diğer kanunun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 8- Bu yönetmelik Belediye Meclisince onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu yönetmelik hükümlerini Karabük Belediye Başkanı yürütür.

SİTEDE ARA

PROJELERİMİZDEN

WHATSAPP NUMARALARIMIZ

DUYURULAR